Studia przypadków

W ciągu pierwszych dziewięciu lat działalności pracowaliśmy na rzecz inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Staliśmy się pierwszym wyborem dla wielu firm budujących drogi, linie i stacje elektroenergetyczne, gazociągi, rurociągi paliwowe, lądowe i morskie farmy wiatrowe, światłowody czy urządzenia umożliwiające zdalną transmisję danych. Pracujemy także dla dużych organizacji branżowych, samorządów zawodowych, przedsiębiorstw, które wchodzą na silnie konkurencyjne rynki.

01

UNIKANIE
KONFLIKTU

Nowa linia energetyczna na przedmieściach dużej aglomeracji

Konsorcjum IDS-BUD i ENPROM zleciło Forward PR realizację złożonego procesu konsultacji społecznych dla linii energetycznej zlokalizowanej na silnie zurbanizowanym obszarze wokół Poznania. Już w fazie przetargu inwestycji towarzyszył silny opór władz i społeczności lokalnych.

Pracę rozpoczęliśmy od powołania interdyscyplinarnego zespołu komunikacyjnego. Zmapowaliśmy interesariuszy i przedstawiliśmy im plan konsultacji. Dzięki temu proces inwestycyjny stał się transparentny. Emocje opadły, zaczął się dialog.

Wspólnie z ekspertami szczegółowo zinwentaryzowaliśmy teren i przygotowaliśmy przystępne materiały informacyjne. Stały się one podstawą rzeczowych dyskusji z interesariuszami. Wysłuchaliśmy każdej propozycji wariantu trasy i na bieżąco upublicznialiśmy wyniki ich analiz.

Uzgadnialiśmy z właścicielami szczegóły konstrukcji linii na ich gruntach, często posługując się indywidualnymi wizualizacjami. Wszystko po to, żeby rozwiać wątpliwości co do szczegółowej lokalizacji, wyglądu czy oddziaływania linii.

EFEKTY

Z ponad 90% właścicielami gruntów uzgodniono umowy. Do raportu oddziaływania na środowisko dla linii przechodzącej przez kilkanaście gmin wpłynęła jedna uwaga. Na wniosek lokalnych społeczności przebieg linii został zmodyfikowany w kilkunastu miejscach, ale całkowita długość trasy była zgodna ze wstępnymi założeniami Wykonawcy. Do zera spadły negatywne publikacje na temat inwestycji.

KOMPETENCJE

konsultacje społeczne, mediacje, zarządzanie kryzysowe, media relations.

02

ZDALNE
KONSULTACJE

Miejska inwestycja energetyczna podczas pandemii

W ramach przygotowań do inwestycji przeprowadziliśmy analizę otoczenia. Stworzyliśmy plan komunikacji społecznej. Uwzględniając ryzyka społeczne, wykonawca zmienił pierwotną trasę linii dostosowując ją do warunków przestrzennych. Infrastruktura została zlokalizowana przede wszystkim na terenach poprzemysłowych i kolejowych – z dala od obszarów zamieszkanych i rekreacyjnych. Przeprowadziliśmy z ekspertami analizy dendrologiczne, których wyniki przedstawiono władzom dzielnicy. We współpracy z urzędem opracowaliśmy wstępny projekt nasadzeń zastępczych. Przygotowano materiały informacyjne na ten temat.

Start procesu konsultacji – już po wstępnym uzgodnieniu z władzami dzielnicy kwestii związanych z wycinką oraz odtworzeniem zieleni – zbiegł się z wybuchem epidemii COVID-19.

Uzgodniliśmy alternatywne formy i narzędzia przeprowadzenia konsultacji społecznych. W Internecie umieściliśmy szczegółowe informacje na temat projektu, prezentacje, nagranie trasy z drona, wywiady z ekspertami, wstępną koncepcję nasadzeń. Online dostępny był też formularz konsultacyjny, a następnie raport z konsultacji, w końcu zaś informator na etap budowy. Mediom lokalnym przekazaliśmy aktualne informacje o projekcie. Na stronie internetowej inwestycji publikowane są aktualności i odpowiedzi na pytania mieszkańców. Zarząd dzielnicy i radni otrzymują bieżące informacje o postępie inwestycji. Wszystkie strony zostały włączone w proces.

EFEKTY

Brak protestów, dobra współpraca z samorządem, obiektywne informacje o inwestycji w mediach lokalnych, pozytywne komentarze strony społecznej dotyczące jakości procesu informacyjnego.

KOMPETENCJE

analiza otoczenia inwestycji, tworzenie i elastyczna realizacja planu komunikacji społecznej, współpraca wewnątrz zespołu projektowego, współpraca z samorządem lokalnym, media relations, produkcja video, obloty dronem, wizualizacje.

03

NOWATORSKIE
BADANIA

Upublicznienie raportu o doświadczeniach pacjentów

Siemens Healthineers zwrócił się do Forward PR z pomysłem przygotowania pierwszego w Polsce raportu o doświadczeniach pacjentów.

Zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów. Wspólnie z nimi zaprojektowaliśmy narzędzia badawcze, zredagowaliśmy finalny tekst i wraz z graficzkami opracowaliśmy system wizualizacji danych. Skupiliśmy wokół raportu grupę sojuszników z organizacji społecznych, świata nauki i instytucji rządowych. Przygotowaliśmy premierę raportu i towarzyszące jej debaty, stworzyliśmy materiały prasowe.

EFEKTY

Raport był szeroko obecny w mediach, dotarł do najróżniejszych kręgów branży medycznej, otwierając i ułatwiając przedstawicielom Siemens Healthineers kontakty z partnerami i klientami. Raport stał się także podstawą inicjatyw innych podmiotów, a pionierski charakter wiedzy zgromadzonej w procesie badań powoduje, że jest on prezentowany na różnych konferencjach i wydarzeniach branżowych jako unikalny dorobek badawczy firmy w Polsce.

KOMPETENCJE

projektowanie badań społecznych, analiza i wizualizacja danych, produkcja publikacji, współpraca z naukowcami, organizacja wydarzeń specjalnych, media relations, public affairs.

04

WALKA
Z FAKE
NEWSAMI

Rzetelne informowanie o 5G

Wspólnie z Instytutem Łączności i Ministerstwem Cyfryzacji przeprowadziliśmy kompleksową operację, która pomogła dotrzeć do społeczeństwa z rzetelnymi informacjami o tym, czym w istocie jest technologia 5G i jaki może mieć wpływ na nasze życie.

Razem z ekspertami opracowaliśmy wydawnictwo "Pole elektromagnetyczne a człowiek", w którym w przystępny sposób omówiono najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych. Przygotowaliśmy też skróconą wersję informatora o 5G z odpowiedziami na najczęstsze pytania i wątpliwości. Zaprojektowaliśmy architekturę treści rządowego serwisu www o 5G, a także mobilną wystawę "E-Polacy", która pokazywała, w jakim stopniu nasze codzienne życie jest powiązane z rozwojem bezprzewodowego Internetu. Temat dezinformacji i odpowiedzialnej komunikacji stał się ważnym elementem międzynarodowej konferencji, która zgromadziła najznamienitszych polskich i światowych ekspertów zajmujących się polami elektromagnetycznymi.

EFEKTY

Stworzone narzędzia stały się istotnym źródłem rzetelnych informacji dla wielu lokalnych samorządów oraz instytucji na co dzień zajmujących nowymi technologiami. W efekcie serii spotkań prasowych i konferencji regularnie pojawiały się publikacje, w których eksperci wspierani przez konsultantów Forward PR przekazywali naukowo zweryfikowaną wiedzę o 5G. Coraz częściej media wskazywały też na problem celowego nagłaśniania teorii spiskowych.

KOMPETENCJE

copywriting, produkcja publikacji i wystaw, budowa stron internetowych, projektowanie badań społecznych, media relations, zarządzanie kryzysowe.

05

OPTYMALIZACJA
KOMUNIKACJI

Zwiększenie rozpoznawalności i liczby zgłoszeń do Programu Kariera

Polska Rada Biznesu zleciła Forward PR zwiększenie liczby kandydatów i uczelni biorących udział w najdłużej istniejącym polskim programie stażowym dla studentów. W programie bierze udział kilkadziesiąt dużych firm i korporacji, z których każda wymaga indywidualnego podejścia.

Działania rozpoczęliśmy od przekrojowego audytu całego programu. Przyjrzeliśmy się dotychczasowej komunikacji, przeprowadziliśmy ankiety absolwentów staży i wywiady z uczelnianymi biurami karier. Przeanalizowaliśmy także narzędzia rekrutacji pod kątem usabilityuser experience.

Komunikację programu dostosowaliśmy do potrzeb poszczególnych firm i oczekiwań kandydatów z danego kierunku studiów. Uprościliśmy proces rejestracji. Aktywnie współpracowaliśmy z mediami, bazując na stworzonym w tym celu raporcie z badań nad pracą studentów. W inspirowanych przez nas audycjach i publikacjach wypowiadali się nie tylko przedstawiciele PRB, ale także absolwenci programu. Zintensyfikowaliśmy współpracę z biurami karier, które same zaczęły promować program.

EFEKTY

W trzech kolejnych edycjach Programu zanotowaliśmy trzykrotny skok liczby kandydatów. Przeszło dwieście uczelni rozpoczęło regularną współpracę z Programem, promując go wśród studentów. Każda edycja przyniosła dziesiątki publikacji prasowych. Z roku na rok rósł współczynnik dopasowania, wskazujący, na ile trafnie stażyści zostali połączeni z daną firmą. Rozpoznawalność Programu wśród studentów i uczelni wzrosła, a coroczny raport Polskiej Rady Biznesu o młodych ludziach na rynku pracy jest komentowany na łamach mediów.

KOMPETENCJE

zarządzanie projektem, analiza socjologiczna, analiza UX i UI, audyt komunikacyjny, media relations, employer branding, social media, copywriting, web development, digital marketing.

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie.

ul. Piękna 68

00-384 Warszawa

wspolpraca@forwardpr.pl

+48 602 760 800

mapa
Znajdź nas na:
ikona - e-mail
ikona - LinkedIn